วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ  4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ในสาขาวิชา การบัญชี นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
และผ่านภาค ก. ระดับ ป.โท

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับ : เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูลร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องคัดสำเนา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี รายละเอียดดังนี้
 1.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครงานราชการ เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมทหารพรานที่ 47

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย เปิดรับสมัคร 2 ช่วง

สมัครงานราชการ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา  จ.ยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 11 ก.ย. 56  
ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0700
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0800

กองทัพภาคที่ ๓

กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อทดแทนการสูญเสียให้กับหน่วยที่ปรับย้ายกำลังพล ไปรับราชการในสังกัด กรมทหารพราน 33 จำนวน 18 อัตรา

1. ตำแหน่งบรรจุ
1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 6 อัตรา (รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน)
1.2 พลขับรถ (ชกท.640) , เสมียน (ชกท.710 , 711 , 716 , 717 , 768 , 990) จำนวน 12 อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน หรือ อาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 อายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตามที่หน่วยมีความต้องการ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และมีอายุไม่เกิน 35 ปี