วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กองทัพภาคที่ ๓

กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อทดแทนการสูญเสียให้กับหน่วยที่ปรับย้ายกำลังพล ไปรับราชการในสังกัด กรมทหารพราน 33 จำนวน 18 อัตรา

1. ตำแหน่งบรรจุ
1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 6 อัตรา (รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน)
1.2 พลขับรถ (ชกท.640) , เสมียน (ชกท.710 , 711 , 716 , 717 , 768 , 990) จำนวน 12 อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน หรือ อาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 อายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตามที่หน่วยมีความต้องการ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก

1 ตำแหน่ง ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ
1.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
1.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
1.1.2 วิชาทหารทั่วไป 25 คะแนน
1.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
1.2.1 สัมภาษณ์ 40 คะแนน
1.2.2 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

2 ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน
2.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
2.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
2.1.2 พลขับรถ ,ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน

2.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
2.2.1 สัมภาษณ์  40 คะแนน
2.2.2 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

การรับสมัคร
1 แยกการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำหรับ อาสาสมัครทหารพราน ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โดยรวบรวมส่งถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ภายใน 15 กรกฎาคม 2556
1.2 สำหรับ บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน ให้สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2556

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก

1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และการ
ดำเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท
2 สำหรับค่าใช้จ่าย มีเพียง ข้อ) 1 เท่านั้น กรณีที่มีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน
ประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ให้ผู้สมัครแจ้งแก่ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ทราบโดยตรง เพื่อ กองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่ามีผู้สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีการทุจริตประการใด ประการหนึ่ง กองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5524 - 1842 หรือ 0–5524–5070–79 ต่อ 73322,73334 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น