พยาบาลเหล่าทัพ

แนวทางการรับราชการกับพยาบาลเหล่าทัพต่างๆ

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆหลักก็มีอยู่ 4 วิทยาลัยได้แก่
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจซึ่งห้วงเวลาการเปิดรับจะอยู่ประมาณห้วงเดือน ม.ค.ของทุกปีมีทั้งการรับผ่านระบบแอดมินชั่น และรับตรง พอสรุปได้ดังนี้(อ้างอิงจากปี 55)
ทบ.รับตามห้วงเวลาที่กำหนดประมาณ ม.ค.(ประกาศทางเว็บไซต์)
ทร.รับประมาณห้วงเดือน ธ.ค.-มี.ค.
ทอ.รับประมาณห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค.
ตร.รับ ประมาณห้วงเดือน ก.พ.-มี.ค.

การสอบเข้ารับราชการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทุนทางราชการและทุนส่วนตัว
ทั้ง 2 ประเภทต่างกันคือ ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน และทุนส่วนตัว
ทุนราชการ ทางราชการออกทุนให้ และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ทุนส่วนตัว ออกทุนเอง แต่ไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ(ยกเว้น พบ.ตร.เมื่อสำเร็จแล้วทั้งสองประเภทไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ)
**รายละเอียดอ่านในระเบียบการ**

การคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือก
ใช้ผลการสอบวัดความรู้ เช่นเดียวกับ ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admission) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งพิจารณาจากคะแนนวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนี้
1. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET)
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และ การตรวจสุขภาพ

คุณสมบัติโดยรวม
 • สำเร็จการศึกษา ม.ปลายสายวิทย์
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • ทบ.รับ ญ.และ ช.(ช.รับประเภททุนส่วนตัว) อายุ 16 ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • ทร.รับเป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 – 20 ปีบริบูรณ์
 • ทอ.รับเป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 – 22 ปีบริบูรณ์
 • ตร. รับ ช.และ ญ. อายุระหว่าง 16-25 ปีบริบูรณ์

เว็บไซต์ที่น้องๆจะไปหาข้อมูลต่อหรือเปิดรับสมัคร(ในปีที่ผ่านมา ปี 55)
 • ทบ.http://www.rtanc.ac.th
 • ทร. http://www.navy.mi.th/nnc
 • ทอ. http://www.nc.rtaf.mi.th
 • ตร. http://www.nurse.police.go.th

คะแนนเพิ่มพิเศษดูได้ในเอกสารการรับสมัครที่ลิงค์ไว้ด้านล่างนี้
ระเบียบการสมัคร และเอกสารแนะแนวในปีที่ผ่านมา
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก http://army-etc.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น