เส้นทางสู่ตำรวจ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น การเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุนั้นไม่แน่นอนว่าจะรับสมัครแบบไหน ซึ่งชั้นประทวน(นายสิบ) บางปีก็รับม.6 บางปีก็รับป.ตรี บางหน่วยบางปีก็รับบางปีก็ไม่รับ ไม่แน่นอน ฉะนั้นจึงขอเขียนโดยแยกประเภทเป็นสอบนักเรียนตำรวจ กับสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ ซึ่งเคยเปิดรับเท่านั้น ย้ำว่า การสอบแบบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ ไม่ได้เปิดรับเหมือนเดิมทุกปี

1. สอบประเภทนักเรียน
            จบม.3     ---> สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (สมัครผ่านร.ร.นายร้อยตำรวจ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 14-17 ปี จะรับเพศชายจำนวน 180 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 3 ปีจากร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ร.ร.นายร้อยตำรวจโดยไม่ต้องสอบคัด เลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                            ---> สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ (สมัครผ่านร.ร.นายเรือ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 14-17 ปี จะรับเพศชายจำนวน 10 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 3 ปีจากร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ร.ร.นายเรือโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            จบม.6      ---> สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ รับเฉพาะเพศชาย โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17-20 ปี ในส่วนของบุคคลพลเรือน(เรียน/ไม่เรียนนศท.) จะรับเพศชายจำนวน 20 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ** น่ารู้ **   เมื่อรับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นาย                                                          
                              ---> สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-21 ปี จะรับจำนวน 60 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิง บรรจุทำงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            จบปวช.     ---> สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ รับเฉพาะเพศชาย โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17-20 ปี ในส่วนของบุคคลพลเรือน(เรียน/ไม่เรียนนศท.) จะรับเพศชายจำนวน 20 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ** น่ารู้ **   เมื่อรับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นาย  
                              ---> สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-21 ปี จะรับจำนวน 60 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิง บรรจุทำงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. สอบแบบบุคคลภายนอก
            จบป.ตรี
                             ---> ในบางปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ (การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์สาขาทั่วไป) บรรจุเป็น ตำรวจชั้นประทวน ทั้งสายปราบปราม(รับเฉพาะนิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ ที่มีเรียนวิชากฎหมายอาญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน) สายอำนวยการและสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการกำลังพล เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี โสด สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.(เฉพาะสายปราบปราม สายอื่นหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.) ว่ายน้ำเป็น เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี ** น่ารู้ **   เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย

                               ---> ในบางปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้งสายปราบปราม สายอำนวยการและสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการกำลังพล เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-27 ปี โสด สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.(เฉพาะสายปราบปราม สายอื่นหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.) ว่ายน้ำเป็น เมื่ออบรม 1 ปี จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี ** น่ารู้ **   เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย
                               ---> ในบางปีกองดุริยางค์ตำรวจจะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-30 ปี มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ดุริยางค์ไทย หรือดุริยางค์สากล รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี ** น่ารู้ **   เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย
                               ---> ในบางปีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ในตำแหน่ง ครู ร.ร.ตชด. รับทั้งเพศชายและหญิง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี และจบการศึกษาชั้นสูงสุดจากร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี ** น่ารู้ **   เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย
                               ---> ในบางปีสำันักงานพิสูจน์หลักฐาน จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
                               ---> ในบางปีกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งกลุ่มงานประมวลผล(รับทั้งชายและหญิง) และสายไฟฟ้าสื่อสาร(รับเฉพาะชาย) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี โดยสายประมวลผลต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสายช่างไฟฟ้าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี

ขอบคุณข้อมูลจาก ข้อมูลเบื้องต้นของเส้นทางการสอบตำรวจ By อัศวินน้อย
โดย The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหารตำรวจ
http://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น