จ่าอากาศ

การสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ


          โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นโรงเรียนที่ผลิตนายทหารชั้นประทวน ให้กับกองทัพอากาศ การศึกษานักเรียนจ่าอากาศ (นจอ.) จะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ 3 ปีสำหรับนักเรียนที่สอบหลังจบม.3 และหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ 2 ปี สำหรับนักเรียนที่สอบหลังจบม.6/ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 2 ปี สำหรับนักเรียนที่สอบหลังจบม.6 โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเหล่าให้เลือกศึกษา ดังนี้
            1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ 3 ปี ได้แก่
                      - ช่างอากาศ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยาน, เครื่องยนต์ลูกสูบ, เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์,ใบพัดอากาศยาน, เฮลิคอปเตอร์, เครื่องวัดประกอบการบิน, เครื่องช่วยในการเดินอากาศ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในอากาศยาน, ระบบไฟฟ้าในอากาศยาน
                      - สื่อสาร ศึกษาเกี่ยวกับช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น, ประจำอากาศยาน, ช่างเรดาร์,ช่างโทรคมนาคม, ช่างเครื่องวัด, ช่างโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสาร
                      - สรรพาวุธ ศึกษาเกี่ยวกับอาวุธภาคอากาศ, ภาคพื้น, อาวุธติดตั้งกับเครื่องบิน, เรดาร์ควบคุมการยิง, อาวุธนำวิถีพื้นสู่อากาศ, วัตถุระเบิดทางทหารและนิรภัยวัตถุระเบิด, การทำลายวัตถุระเบิดขั้นพื้นฐาน, ชนวน
            2. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ 2 ปี ได้แก่
                      - ต้นหน (จำพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ) ศึกษา เกี่ยวกับ การเฝ้าตรวจทางอากาศ, การพิสูจน์ฝ่าย, การควบคุมการบินสกัดกั้น, อากาศพลศาสตร์, สงครามอิเล็กทรอนิกส์, การบริการจราจรทางอากาศ, นิรภัยการบิน, การติดต่อสื่อสารในการควบคุมจราจรทางอากาศ, การบริการข่าวสารการบิน และการควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
                      - อุตุ ศึกษา เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ ส่วนประกอบและชั้นต่างๆ ของบรรยากาศการเกิด ปรากฏการณ์ต่างๆทางอุตุนิยมวิทยาฤดูกาล การอ่านและการเขียนแผนที่ทางอากาศตามรหัสสากลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกการเฝ้าติดตามสภาพอากาศโดยต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงการให้บริการข่าวอากาศแก่ผู้ต้องการใช้ข่าวอากาศด้วยระบบการรับ-ส่งข่าวอากาศอัตโนมัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
                      - สารวัตร ศึกษา เกี่ยวกับวิชากฎหมาย, แบบธรรมเนียมทหาร, วิชาการทหารสารวัตร, วิชาการประชาสัมพันธ์
                      - อากาศโยธิน ศึกษา เกี่ยวกับผู้นำและการบังคับบัญชา, ครูทหาร, ยุทธวิธีการรบ, การป้องกันฐานบินการปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด/ค้นหาและช่วยชีวิต), การโดดร่มจากอากาศยาน, การยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง
            3. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 2 ปี ได้แก่
                      - แพทย์ (สาขาวิชาพยาบาล) ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา, การพยาบาลเวชศาสตร์การบิน, ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ, การพยาบาลรากฐาน, การพยาบาลจิตเวชศาสตร์, การพยาบาลอนามัยชุมชน, การพยาบาลผู้ใหญ่, การพยาบาลสูติศาสตร์, การพยาบาลทหาร,การพยาบาลเด็ก

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
             1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                       
                         1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบันลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด)                        
                         2 คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00                       
                         3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้                       
                         4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511
                          5 ไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม                       
                          6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว                       
                          7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม                       
                          8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท                       
                          9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ                      
                          10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ                      
                          12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ                                 13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

            2. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ 2 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                      
                           1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด)                       
                           2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00                      
                           3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้                      
                           4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ                      
                            5 ไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม                      
                            6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว                        
                            7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
                            8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท                      
                            9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ                     
                            10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ                     
                            12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ                     
                            13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
                                  ** เหล่าต้นหน และอุตุ จะต้องจบม.6 แผนวิทย์-คณิต **
                                  ** หากจบแผนศิลป์ หรือปวช. หรืออื่นๆ จะเลือกได้เฉพาะเหล่าสารวัตร และอากาศโยธินเท่านั้น ** 

            3. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 2 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                     
                             1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด)
                             2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00                    
                             3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้                   
                             4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ                    
                             5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม             
                             6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว                   
                             7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
                             8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท                   
                             9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ                   
                             10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ                   
                             12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ                   
                             13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ขนาดพิกัดร่างกาย

โรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
     1 ตา           
               1 สายตาซึ่งตรวจด้วยแบบตรวจสายตามาตรฐาน อ่านได้น้อยกว่า 6/9 ทั้งสองข้าง           
               2 ตาบอดสี           
               3 เปลือกตาแหว่งจนเสียรูป           
               4 หนังตาตก (Ptosis) จนแลดูน่าเกลียดหรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตาม้วนเข้าใน (Entopion) แม้แต่ข้างเดียว
               5 น้ำตาไหลอยู่เสมอ           
               6 ริดสีดวงตาตั้งแต่ระยะสอง (Granular Type) ขึ้นไป           
               7 ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดำเกิน 1 มิลลิเมตร หรือมีลักษณะที่จะลุกลามต่อไป           
               8 ตาโปน (Exophthalmos) จะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามจนเห็นได้ชัดและดูน่าเกลียด           
               9 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว           
               10 ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏชัด           
               11 แก้วตาขุ่นแม้แต่ข้างเดียว (Cataract, Unilateral)           
               12 ม่านตามีขนาดไม่เท่ากันหรือม่านตาฉีกขาดไม่ได้รูปปกติ           
               13 แผลที่กระจกตาซึ่งทำให้กระจกตาขุ่นแม้แต่ข้างเดียว           
               14 ลูกตาสั่น
     2 หูคอจมูก           
               1 เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic Rhinitis)           
               2 ฝากั้นของจมูก (Nasal Septum) คด (Deviation) ทะลุ (Perforation) ยื่น (Spurs) และงอก (Ridges) จนทำให้ช่องจมูกแคบ           
               3 เทอร์บิเนต (Turbinates) อักเสบบวมจนทำให้ช่องจมูกแคบ           
               4 การพูดผิดปกติทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก           
               5 กระดูกมาสตอยด์อักเสบหรือเคยได้รับการผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ประเภทแรดิกอลมาสตอยด์เดกโตมี (Radical Mastoidectomy)           
               6 หูชั้นกลางอักเสบแม้แต่ข้างเดียว           
               7 เยื่อหูทะลุแม้แต่ข้างเดียว           
               8 เยื่อหูบุ๋ม (Retracted Ear Drum) จนเคลื่อนไหวไม่ได้           
               9 การได้ยินเสียงของหูไม่เป็นไปตามปกติทั้งสองข้าง           
               10 ใบหูเล็กหรือใหญ่มากหรือบี้จนปรากฏชัดแม้แต่ข้างเดียว           
               11 จมูกบี้จนผิดรูปหรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
    3 ฟัน           
               1 มีฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) ข้างบนน้อยกว่า 6 ซี่ ข้างล่างน้อยกว่า 6 ซี่ ฟันหน้าและเขี้ยว (Incisors, Canines) บนน้อยกว่า 4 ซี่ ล่างน้อยกว่า 4 ซี่ ฟันปลอมที่ใส่แทนฟันที่ถอนไปแล้วถือเสมือนฟันจริงได้ต้องได้รับการใส่ให้ เรียบร้อยมั่นคงหรือด้วยวิธีสะพาน           
                2 ฟันในหมายเลข 4, 3, 1 มีลักษณะดังต่อไปนี้                     
                            - เป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุดหรืออุดด้วยวัตถุที่ไม่ถาวร                     
                            - ที่อุดแล้วใช้การไม่ได้หรือทำครอบไม่เรียบร้อย                     
                            - เป็นฟันน้ำนม                     
                            - เป็นฟันตายเว้นเสียแต่คลองประสาทฟันได้รับการอุดที่ถูกต้อง                     
                            - ยาวผิดปกติหรือขึ้นผิดที่หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอมที่มีอยู่                     
                            - อวัยวะที่รองรับตัวฟันเช่นกระดูกเหงือกเยื่อหุ้มรากฟันอักเสบอย่างรุนแรง                                                   - มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด                     
                            - การสบของฟันผิดอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดปกติ                     
                            - ถุงน้ำ (Cyst) อักเสบเรื้อรัง และโรคเหงือกอักเสบรุนแรง
    4 ระบบหัวใจและหลอดเลือด            
                1 ไข้รูมาติซึมซึ่งมีอาการลิ้นหัวใจพิการด้วย (Rheumatic Fevar with Valvular Lesion)            
                2 หัวใจวายซึ่งมีเลือดคั่ง (Congestive Heart Failure)            
                3 โรคลิ้นหัวใจพิการไม่ว่าจะเป็นสเตนโนซิสหรือรีเกอร์ยิเตชั่น            
                4 หลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) ที่ใดก็ตาม            
                5 หัวใจเต้นเร็วกว่า 100 ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า 50 ครั้งต่อนาที ในท่านอนพักตามปกติ หรือ เอ.วี.บล๊อก (A.V.Block) หรือเต้นผิดปกติชนิดออริคิวล่าร์ไฟบริลเลชั่นหรือออริคิวล่าร์ฟลัทเตอร์            
                6 ความดันเลือดสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท และต่ำกว่า 100/50 มิลลิเมตรปรอท            
                7 มีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจการหย่อนสมรรถภาพของกล้ามเนื้อหัวใจ            
                8 หัวใจและหลอดเลือดใหญ่พิการแต่กำเนิด            
                9 สภาพรังสีเอ็กซ์บ่งว่าหัวใจมีขนาดโตผิดปกติหรือลักษณะทางอีซีจีผิดปกติ            
                10 หลอดเลือดดำขอดที่ถุงอัณฑะขาหรือแขนหรือหน้าท้องซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
    5 ทรวงอกและระบบหายใจ            
                1 รูปวิปริตของทรวงอกไม่ว่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อกระดูกซึ่งเป็นเหตุขัดขวางต่อ การทำงานของอวัยวะภายในหรือแลดูน่าเกลียดเมื่อแต่งเครื่องแบบทหาร            
                2 เนื้องอกของนมทรวงอก            
                3 มีน้ำหรือหนองหรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด            
                4 หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง            
                5 หลอดลมขยายพอง            
                6 หืดหรือมีประวัติการเป็นหืด            
                7 วัณโรคปอด            
                8 ฝีในปอด            
                9 ซีสของปอด            
                10 โรคปอดเกิดจากเชื้อรา            
                11 นิวโมโคนิโอซิส            
                12 มีวัตถุแปลกปลอมในเนื้อปอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า 1 เซนติเมตร หรือวัตถุแปลกปลอมที่ทำให้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในเนื้อปอด            
                13 ปอดบวม
     6 ผนังท้องและอวัยวะในช่องท้อง            
                1 พิสตูลาที่ผนังท้อง            
                2 ไส้เลื่อนเว้นแต่ได้รับการผ่าตัดเป็นปกติแล้ว            
                3 ตับหรือม้ามโตซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลำและต่ำกว่าใต้ชายโครงหนึ่งนิ้วมือ            
                4 ดีซ่าน            
                5 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด            
                6 ฝีคัณฑสูตร            
                7 ตับแข็ง
     7 ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์รวมทั้งกามโรค            
                 1 องคชาตถูกตัดโดยเหตุใดก็ตาม            
                 2 กล่อนน้ำที่ลูกอัณฑะ            
                 3 กามโรค            
                 4 ผลการตรวจน้ำเหลืองตั้งแต่หนึ่งบวกขึ้นไป            
                 5 มีไข่ขาวหรือน้ำตาลในปัสสาวะ            
                 6 ไตอักเสบที่มีอาการบวมฉุและหรือไตอักเสบเรื้อรัง            
                 7 ไตพองเป็นถุงหนอง            
                 8 ไตพองเป็นถุงน้ำ            
                 9 นิ่วในไต            
                 10 ไตถูกตัดออกแม้แต่ข้างเดียว            
                 11 กะเทย
     8 โรคที่เกี่ยวกับการแพ้วัตถุโรคต่อมไม่มีท่อโรคเกี่ยวกับเมตาโบลิซึมและโรคเกี่ยวกับโภชนาการ            
                 1 ไธโรทอกซิโคซิสไม่ว่าจะมีคอพอกหรือไม่ก็ตาม            
                 2 มิกซีดีมา            
                 3 เบาหวาน            
                 4 เบาจืด            
                 5 อโครเมกาลี            
                 6 โรคอ้วนพีซึ่งมีน้ำหนักตั้งแต่90กิโลกรัมขึ้นไป (ให้ถือค่า BMI (Body mass Index) เป็นเกณฑ์            
                 7 โรคเกี่ยวกับคอลลาเจน            
                 8 โรคเลือดจางชนิดเพอร์นิเซียสและชนิดฮีโมไลติค            
                 9 เฮโมพิเลีย            
                 10 ปูร์ปูราทุกชนิดยกเว้นปูร์ปูราซึ่งเป็นอาการส่วนหนึ่งของโรค
     9 แขนและขา             
                 1 แขนขามือหรือเท้าบิดเกแม้แต่เล็กน้อย             
                 2 แขนขาโค้งออกหรือเข้าจนผิดปกติ             
                 3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บหรือมีจำนวนเกินกว่าหรือน้อยกว่าปกติหรือนิ้วบิดเกจนทำงานไม่ถนัด             
                 4 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าเคลื่อนไหวไม่สะดวกจะเนื่องจากเหตุใดก็ตามจนทำให้อวัยวะ ติดต่อกับข้อนั้นๆ ใช้การไม่ได้ดี             
                 5 ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าช่องซอกคอหรือช่องรักแร้ติดกัน             
                 6 ข้อใหญ่เช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อตะโพกหรือข้อเข่าหลุดบ่อยๆ แม้แต่ข้อเดียว             
                 7 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป             
                 8 คอเอียงหรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูกพิการ             
                 9 เท้าปุก            
                 10 เท้าด้วนถึงข้อเท้า            
                 11 ฝ่าเท้าไม่มีอุ้ง            
                 12 แขนหรือขาทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
     10 ระบบประสาทโรคจิตประสาทและโรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติ            
                 1 การเคาะกระดูกมีมากและมีโคลนัส            
                 2 ทำรอมเบอกไซน์ไม่ได้ดี            
                 3 การทดสอบการสัมผัสเสีย            
                 4 โรคจิต            
                 5 จิตทรามเฉพาะประเภทไอดีโอซี และอิมบีไซล์            
                 6 อเฟเซีย            
                 7 พูดติดอ่าง
     11 ผิวหนังและต่อมน้ำเหลือง            
                 1 โรคผิวหนังและแผลทุกชนิดที่เป็นเรื้อรังและยากต่อการรักษา            
                 2 แผลเป็นไฝปานหูดหรือซีสต์หรือรอยสักที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่จนแลดูน่าเกลียด            
                 3 โรคของท่อหรือต่อมน้ำเหลือง
     12 การตรวจด้วยรังสีเอ๊กซ์ของทรวงอกมีพยาธิสภาพ
     13 โรคหรือความพิการอื่นๆ            
                  1 โรคติดต่อซึ่งกำลังปรากฏอาการ            
                  2 โรคข้อต่างๆ ซึ่งมีอาการอักเสบหรือทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติ            
                  3 กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ            
                  4 กระดูกอักเสบ            
                  5 กระดูกหักแล้วต่อไม่ติดหรือต่อแล้วทำให้อวัยวะหดสั้นลง            
                  6 เนื้องอกร้าย (Malignant Neoplasm)            
                  7 กระดูกสันหลังคดหรือโก่งหรือแอ่นจากวัณโรคหรือเหตุอื่นๆ            
                  8 โรคหรือความพิการใดซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้และคณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

จำนวนรับ แต่ละปีรับจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอัตราที่อนุมัติ เฉลี่ยประมาณ 220-250 นาย

การรับสมัคร
           1.  สมัครทางไปรษณีย์ ประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (ซื้อระเบียบการหรือโหลดใบสมัครทาง อินเตอร์เน็ต http://www.atts.ac.th หรือ http://www.atts.rtaf.mi.th) 
           2.  สมัครด้วยตนเอง ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยไม่ต้องเตรียมรูปถ่าย(ถ่ายรูปกับกองรับสมัคร) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ (มีระเบียบการจำหน่าย)
           3. สมัครทางอินเตอ์เน็ต ประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ทาง http://www.atts.ac.thหรือ http://www.atts.rtaf.mi.th)

การสอบคัดเลือก
              - การสอบรอบแรกภาควิชาการ ประมาณต้นเดือนมีนาคม วิชาที่สอบ  ได้แก่
                                - วิชาคณิตศาสตร์ 175 คะแนน
                                - วิชาภาษาอังกฤษ 150 คะแนน
                                - วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
                                - วิชาวิทยาศาสตร์ 175 คะแนน
ตามหลักสูตรปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ
              - การสอบรอบสอง การสอบรอบสอง ประมาณต้นเดือนเมษายน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                                - การตรวจขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายรวมทั้งการตรวจโรคและความพิการที่ขัด ต่อการเป็นนักเรียนจ่าอากาศ  ผลการตรวจของคณะกรรมการที่กรมแพทย์ทหารอากาศแต่งตั้งในการตรวจครั้งนี้ถือ เป็นเด็ดขาด
                                - การทดสอบสุขภาพจิต(สอบความถนัดและวิภาววิสัย) เป็นการตรวจสอบลักษณะบุคลิกภาพ  แนวความคิด  อารมณ์  และจิตใจ ซึ่ง ผลการตรวจของคณะกรรมการในการตรวจถือเป็นเด็ดขาด
                                - การสอบความเหมาะสม  เป็นการสอบการสัมภาษณ์ ท่วงที – วาจา  เพื่อดูลักษณะท่าทาง  และความเหมาะสมในการเป็นทหาร  และความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ (100 คะแนน)
                                            - การปฏิบัติตามคำสั่ง 20 คะแนน (ความเข้าใจคำสั่ง, ความรวดเร็ว,ความถูกต้อง, ความเข้มแข็ง และควบคุมอารมณ์)                                           
                                            - ลักษณะทหาร 20 คะแนน (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน,ความสมบูรณ์ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม)                                           
                                            - ท่วงทีวาจา 20 คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน, ความปกติของเสียงและความถูกต้องของภาษาพูด)                                           
                                            - ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์)                                           
                                            - ความรู้รอบตัว 20 คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, การเมืองและศาสนา, สังคม, วัฒนธรรม)
                                - การสอบพละศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
                                             - สถานีที่ 1 ดึงข้อราวเดี่ยว (10 ครั้ง) 20 คะแนน
                                             - สถานีที่ 2 วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร 20 คะแนน
                                             - สถานีที่ 3 ลุก-นั่ง จับเวลา 30 วินาที 20 คะแนน
                                             - สถานีที่ 4 ยืนอยู่กับที่กระโดดไกล 20 คะแนน
                                             - สถานีที่ 5 ว่ายน้ำ จับเวลา ระยะทาง 50 เมตร 20 คะแนน

                                 - การส่งเอกสารผลคะแนนเฉลี่ยรวม ที่ไม่ต่ำกว่า 2.00

สิทธิและประโยชน์ที่นักเรียนจ่าอากาศได้รับ
            1 ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด           
            2 ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 75 บาท (เบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติวันละ 94.- บาท)           
            3 ได้รับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารกองประจำการและนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 ดังนี้                   
                       1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ                           
                               - ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/10 เดือนละ 2,610 บาท                           
                               - ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือน พ.1/12 เดือนละ 2,890 บาท                           
                               - ชั้นปีที่ 3 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070 บาท                    
                        2 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น                           
                               - ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070 บาท                           
                               - ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือน พ.1/14 เดือนละ 3,270 บาท
                        3 หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ                           
                               - ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070 บาท                           
                               - ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือน พ.1/14 เดือนละ 3,270 บาท
            4 โรงเรียนจ่าอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร           
            5 ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน กองทัพอากาศ ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด (อายุไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่สมัครเป็นนักเรียนจ่าอากาศ = เฉพาะผู้สอบวุฒิม.3)

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา     
            นักเรียนจ่าอากาศทุกเหล่าทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2549 ดังนี้                     
             1 สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ม.3) ศึกษา 3 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 6,140 บาท                     
             2 สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (วุฒิ ม.6) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 6,800 บาท                     
             3 สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 6,800 บาท                     
             4 สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 7,460 บาท                      
             อัตราเงินเดือนดังกล่าว เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการฯ

ความก้าวหน้าในอาชีพ
             1 การศึกษา, ฝึกงาน หรือดูงานทั้งในและต่างประเทศผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศทุกเหล่าทหาร เมื่อรับราชการครบ 2 ปี มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานทั้งใน และต่างประเทศ ตามที่ทางราชการกำหนด             
              2 เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนดมีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี (ครองยศพันจ่าอากาศเอก มีอายุ 36-39 ปี) ทั้งนี้ยังมีสิทธิสอบแข่งกับบุคคลพลเรือนในการสอบของบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณด้วย 

ความก้าวหน้าในแต่ละเหล่า
            1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ 3 ปี ได้แก่
                      - ช่างอากาศ สามารถสอบคัดเลือกไปศึกษาดูงานต่างประเทศ สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สามารถออกไปปฏิบัติงานสายการบินพาณิชย์ได้   หรือถ้าได้ทำงานบนอากาศยานจะได้รับเงินเพิ่ม 4,200 บาทต่อเดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหารตำรวจ
https://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น