วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมทหารพรานที่ 47

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย เปิดรับสมัคร 2 ช่วง

สมัครงานราชการ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา  จ.ยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 11 ก.ย. 56  
ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0700
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0800
การคัดตัวประกอบด้วย 
  • ดันพื้น 2 นาที
  • ลุกนั่ง 2 นาที
  • วิ่ง 2 กม.

ตรวจร่างกาย

สอบสัมภาษณ์

ประกาศผู้สอบผ่านการคัดตัวเป็น อส.ทพ.ในวันคัดตัว 

ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย
การเดินทาง
1.จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ ขึ้นรถตู้ช่อง 13 ของ บ.สหยะลาขนส่ง แจ้งลง กรม ทพ.47 อ.ยะหาทางไปตาชี เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.- 2ชม. 30 นาที ระยะทาง 130 กม.
  • ไม่ใช่รถทุกคันที่มาส่งหน้ากรม กรุณาถามให้มั่นใจก่อนขึ้นรถ
  • กรณีมาสมัครหลายคนแนะนำให้นัดรอให้ครบก่อนไปซื้อตั๋ว
2.จากสถานีขนส่งยะลา แจ้งรถโดยสารในขนส่ง เพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่ยะลา แจ้งลงกรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี
รายละเอียดสำหรับผู้เข้าคัดเลือกสมัคร อส.ทพ.
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดตัว จะต้องอยู่กรมต่อไป และเริ่มทำการฝึกในเช้าวันถัดมา
- ห้วงการฝึกงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ญาติสามารถเข้าเยี่ยมที่กรมได้
ของใช้ส่วนตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
เสื้อสีดำ กางเกงกีฬา ถุงเท้า ช้อน ขั้นน้ำ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยากันยุง ผ้าขนหนู ผ้าห่ม ฯลฯ
สำหรับรายละเอียดผู้ผ่านคัดเลือกจะมีการฝึกในวันถัดไปโดยมีสิ่งของจำเป็นต้องใช้ดังนี้
  • เสือยืดสีดำ กางเกงกีฬา อย่างละ 4 ตัว
  • รองเท้าผ้าใบสีดำ รองเท้าฟองน้ำ
  • ผ้าห่มนอน ผ้าเช็ดตัวหรือผ้านุ่งอาบน้ำ แปรงและกีวีขัดรองเท้า
  • ของใช้ส่วนตัว ที่จำเป็น เช่น ขันน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด
  • เงินใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับแก้ปัญหา ประมาณ 1,000 บาท     
รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน
คุณสมบัติ 
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / สำเร็จ น.ศ.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด
หลักฐานในการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ
 กรุณาจัดส่งเอกสารตามที่ระบุ
กรณีคุณสมบัติไม่ผ่าน หรือเอกสารส่วนเกิน ขออนุญาตคัดทิ้ง 
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต 
1. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบภัยสงคราม ) จำนวน 500,000 บาท
2. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบพิทักษ์พล ) จำนวน 20,000 บาท
3. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จำนวน 20,000 บาท
4. ได้รับเงินทดแทน, ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช.ปี 2521 ค่าตอบแทน x เวลาราชการ
5. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯ จากจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน
6. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากอำเภอที่ไปปฏิบัติงาน
7. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย
8. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก
10. ได้รับ พ.ส.ร. / เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ
11. บัตรผ่านศึก, บัตรเหรียญราชการชายแดน
12. ได้รับเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ.
13. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 8 กรม ทพ. ( กรมทหารพราน 41 – 48 )
14. ได้รับบำนาญพิเศษ
15. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก
รวมเป็นเงินโดยประมาณ 1,359,750 บาท
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานปกติ) 
1. ได้รับเงินค่าตอบแทน ชั้น 1 – 13 ตั งแต่ 4,630 บาท ถึง 8,040 บาท (รอการอนุมัติจาก ครม. ปรับเป็น พ.2 ชั้น 1 – 30 เป็น 4,630 ถึง 14,560 บาท )
2. ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ถึง 3,570 บาท
3. ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด
4. ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีลาออก, เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 51
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) ปฏิบัติงานใน 3 จชต. 
1. ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู วันละ 6 บาท X 30 วัน = 180 บาท
2. ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 120 บาท X 30 วัน = 3,600 บาท
3. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท X 30 วัน = 450 บาท
4. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท
5. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง, พ่อ, แม่, ภรรยา และ บุตร (จาก อผศ. )
รวมเป็นเงิน 14,930 บาท

ก่อนเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความสะดวกและการใช้งานต่อเนื่อง กรุณาทำการลงทะเบียนซิมการ์ด ที่ศูนย์บริการเครือข่ายนั้นๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BlackArmy.47
ขอบคุณที่มาข้อมูลข่าวสาร http://www.thaitp47.com/   http://www.iqcentre.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น