วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครงานราชการ เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
สมัครงานราชการ ด้วยตนเองที่ กรมควบคุมโรค กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารชั้น 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร 0 2590 3048 และ 02 590 3059
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 56 ณ  กองการเจ้าหน้าที่ อาคารชั้น 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี
และทางเว็บไซต์  http://www.ddc.moph.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น