วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับ : เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูลร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องคัดสำเนา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น