วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กศน.สุโขทัย


กศน.สุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน รวม 3 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2555

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่ง ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อำเภอคีรีมาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน ๑ อัตรา


๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๒.๒ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่าง ๆ
(๗) ไม่เป็นผู้ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายต่าง ๆ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

๓. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ - ๖๕๑๘๑๐

๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๔.๑ ปริญญาบัตรฉบับตัวจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ พร้อมสำเนา เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
๔.๗ เอกสารหลักฐานการผ่านงาน หรือ แฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา(ถ้ามี)

๕. การยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องแจ้งที่อยู่สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว
๕.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน มีรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล โดยการสรุปความหรือให้จับประเด็น ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม กำหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๒. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปความ ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ กำหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบปฏิบัติ กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๙. วันเวลา และสถานที่ สอบ
- ดำเนินการสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข (ผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค) ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
- ดำเนินการสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เรียงลำดับ โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์ไว้เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

๑๑. การทำสัญญาจ้างและค่าจ้าง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย จะทำสัญญาจ้างกับผู้ที่สอบได้ตามลำดับที่สอบได้เป็นรายอำเภอ ในอัตราค่าจ้าง ๗,๙๔๐ บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หรือสิ้นปีงบประมาณ และจะกำหนดประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป ในอัตราค่าจ้าง ๗,๙๔๐ บาทต่อเดือน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด

๑๒. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไป ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ เมื่อ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

<<<อ่านประกาศรับสมัครที่นี่>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น